Halvasta voi tulla kallis vakuutus

Sähköposti Tulosta PDF

Kertopalkit lähtivät liikkeelle ja rekka kaatui.

Mitä vakuutuksia kuljetusyrittäjän pitää ottaa? Mitä vapaaehtoiset vakuutukset korvaavat? Mikä on vakuutusmeklarin merkitys?

Raha on se mikä ratkaisee. Tämä markkinatalouden peruslaki on ihan oikea lähtökohta myös kuljetusyrittäjän vakuutusasioissa. Mutta jos vakuutukset on tehty ilman kunnollista riskien kartoitusta, niin silloin kuljetusyrittäjän takataskusta saattaa johtaa vuolas rahavirta suoraan kankkulan kaivoon.
 
On ehkä otettu useita eri vakuutuksia, jopa eri vakuutusyhtiöistä. Niissä saattaa olla päällekkäisyyksiä. Joku riski saattaa olla kokonaan ilman vakuutusturvaa.
 
Tunnistettuja riskejä voidaan pienentää jopa hyvinkin pienillä toimenpiteillä. Tällöin vakuutusmaksuja saadaan ainakin pitkällä aikavälillä alaspäin, koska vahinkojen määrä vaikuttaa vakuutusmaksuihin.
 
Vapaaehtoiset vakuutukset voi jättää tietenkin ottamatta ja kantaa riskit itse. Lakisääteisiä eli pakollisia vakuutuksia ovat ainoastaan ajoneuvojen liikennevakuutukset, palkattujen työntekijöiden työajan tapaturmavakuutus, työntekijöiden ryhmähenki- ja työeläkevakuutus sekä yrittäjän eläkevakuutus.
 
Pyysimme kuljetusalan vakuuttamisen ammattilaiselta vakuutusyhtiö Pohjolan A-vakuutuksen kumppanuuspäällikkö Sami Raappanalta neuvoja kuljetusyrittäjän vakuutuksista. Tämä artikkeli pohjautuu pääosin häneltä saatuun informaatioon.
 
AJOKALUSTON VAKUUTTAMINEN
Ajokalusto eli auto ja mahdollinen perävaunu vaativat tietenkin pakolliset liikennevakuutukset. Liikennevakuutus korvaa kuljettajan ja mahdollisten matkustajien henkilövahingot sekä syyttömälle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Jos vaikka puutavarayhdistelmästä putoava pölli vaurioittaa takana tulevaa autoa, niin sen vauriot korvaa silloin puutavarayhdistelmän liikennevakuutus.
 
Kasko-vakuutuksella turvataan oma kalusto silloin, kun ollaan itse syyllinen vahinkoon tai kun syyllistä ei tavoiteta – esimerkiksi ilkivaltavahingoissa. Kasko-vakuutuksen laajuus ja omavastuiden suuruudet harkitaan kaluston arvon mukaan.
 
Ikääntyneessä pelkästään normaalissa työkäytössä olevassa kalustossa vähäiset kosmeettiset vauriot eivät ajamista haittaa ja tarvittaessa osiakin saa tarvikkeena tai purkuosina edullisesti. Säästöä saadaan myös nostamalla kaskon omavastuulla, ellei kuskina ole kaveri, jolle ”sattuu ja tapahtuu” harva se päivä.
 
Kalustoa vakuuttaessa kannattaa olla tarkkana ja huomioida kaikki lisävarusteet sekä miettiä, millainen vakuutusturva kullekin niille todellisuudessa tarvitaan.
 
Kuorma-auton vakuutukseen voidaan liittää lisävakuutuksena vieraan perävaunun kaskovakuutus. Sillä turvataan autoon kytketyn toisen omistaman perävaunun vahingot silloin, kun vakuutuksen ottaja olisi niistä korvausvelvollinen.
 
HENKILÖIDEN VAKUUTTAMINEN
Lakisääteinen pakollinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus turvaa yrityksesi työntekijät työssä tai työmatkalla tapahtuvien tapaturmien varalta. Se on otettava myös niille yrityksessä työskenteleville omistajille, joiden omistusosuus on enintään 30 %. Isommalla omistusosuudella yrityksessä työskentelevän yrittäjän kannattaa vakuuttaa itsensä vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.
 
Kaikille yrityksessä työskenteleville voidaan ottaa myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja hoitokuluvakuutus.
 
Vakuutukset ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia. Vakuutuksilla varmistetaan tarvittava hoito ja nopea töihin palaaminen, johtuupa poissaolo sitten tapaturmasta tai sairaudesta. Sairaus voi olla esimerkiksi vuosien varrella olkapäähän tai polveen syntynyt kuluma, joka vihoittelee arjen työssä ja vaatii ajoittain hoitoa.
 
Henkilöiden vakuuttamisessa riskien kartoitus on tärkeä. Puutteet työympäristössä ja työvälineissä sekä kiire ovat työtapaturmien yleisimmät syyt. Ammattitaitoisen riskien kartoittajan silmillä ne havaitaan ja hänellä on myös ammattitaitoa tehdä ehdotuksia, miten niiden vaaroja voidaan vähentää tai eliminoida kokonaan.
 
MUUN OMAISUUDEN VAKUUTTAMINEN
Jos kuljetusyrityksellä on toimitiloja, niin rakennukset ja niissä säilytettävä käyttöirtaimisto, työkalut sekä vaihto-omaisuus vakuutetaan niiden arvojen mukaisesti. Omaisuuden turvaksi on eri vakuutusyhtiöillä tarjolla erilaisia vakuutustuotteita, jotka poikkeavat ehdoiltaan usein toisista, vaikka äkkiseltään näyttävätkin samoilta.
 
Kiinteistön vakuuttamista varten on tarjolla kiinteistövakuutus suppeana tai laajana, sovitun arvon tai kiinteistön täysarvon mukaisena. Muulle omaisuudelle esimerkiksi Pohjola tarjoaa laajan kattavuuden tarjoavan omaisuusriskivakuutuksen tai suppean yritysvakuutuksen, johon valitaan erilaisia turvia yrityksen tarpeiden mukaan. Näillä vakuutetaan yrityksen koneet, kalusto, laitteet sekä vaihto-omaisuus.
 
Omaisuuden vakuuttaminen ei ole tietenkään pakollista. Riskit voi kantaa itsekin.
 
TOIMINNAN KESKEYTYMISEN VAKUUTTAMINEN
Toiminnan keskeytyksiin on mahdollista varautua etukäteen keskeytysvakuutuksella. Esimerkiksi tulipalossa vaurioituneen ajoneuvoyhdistelmän tai muun omaisuuden korvaa oma vakuutus, mutta se ei korvaa tulonmenetyksiä, joita syntyy sinä aikana, kun vaurioitunut omaisuus on pois käytöstä.
 
Keskeytysvakuutus korvaa keskeytyksen aikana syntyneen liiketoiminnan katemenetyksen ja työntekijöiden palkat, jolloin heitä ei jouduta lomauttamaan. Myös yrityksen avainhenkilöiden loukkaantumisista seuraavat taloudelliset menetykset kuuluvat keskeytysvakuutuksen korvauspiiriin. 
 
Kaikkia toiminnan keskeytymisestä mahdollisesti seuraavia menetyksiä keskeytysvakuutuskaan ei korvaa. Näin on esimerkiksi silloin, jos kilpailija vie toiminnan keskeytyksen aikana asiakkaasi. Käytännössä monet yritykset kokevat keskeytysvakuutuksen liian kalliina ja se jätetään usein ottamatta.
 
OIKEUSTURVAVAKUUTUS
Kuljetusyrittäjällä on riski joutua osapuoleksi riitatilanteisiin. Tällaisia ovat työsopimusriidat tai liikenneonnettomuuden syyllisyysriidat.
 
Yrittäjän oma ammattitaito ei riitä asian oikeuskäsittelyssä, vaan tarvitaan lakimiehen apua. Oikeudenkäynti- ja asianajokulut voivat olla hyvinkin suuria, joten näihin menoihin kannattaa varautua oikeusturvavakuutuksella.
 
Oikeusturvavakuutus kannattaa ottaa heti, kun yritys on perustettu. Silloin se kattaa myös heti toiminnan alussa tehdyistä sopimuksista mahdollisesti syntyvät riidat.
 
VASTUUVAKUUTUS
Vastuuvakuutuksen ero tavalliseen vahinkovakuutukseen on siinä, että vastuuvakuutuksessa kyse on jollekin toiselle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta. Vastuuvakuutus kattaa siinä toiminnassa syntyvän vahingonkorvausvelvollisuuden, joka on määritelty vakuutussopimukseen.
 
Vastuuturvariskien kartoituksessa on tärkeää huomioida yrityksen kaikki toiminnot. Esimerkiksi jos kuljetusyrityksellä on kuljetusliiketoiminnan ohessa vaikkapa korjaamo, jossa korjataan satunnaisesti myös toisen yrityksen kalustoa, niin myös tästä toiminnasta syntyvät vastuut pitää huomioida vastuuvakuutuksessa.
 
Jos ei ole vakuutusta, niin jokainen ymmärtää, kenen kassa tyhjenee, kun korjaamolla tapahtuu moka. Unohtuu esimerkiksi kiristää öljynvaihdossa naapurikuljetusyrityksen Scanian vinkkelikoneen öljyproppu ja legendamoottori leikkaa kiinni yöllä keskellä korpea tukkikuorma päällä.
 
TIEKULJETUSVAKUUTUS
Vaikka kuljetettavan tavaran vakuuttaa tavaran omistaja, niin myös kuljetusyrityksellä on vastuu kuljetettavasta tavarasta ja siksi tarvitaan tiekuljetusvakuutus. Tiekuljetusvakuutus eli tiekuljetusvastuuvakuutus antaa suojan sen varalta, että tavara maantiekuljetuksen aikana katoaa, vähentyy, vahingoittuu tai sen luovutus viivästyy ja tästä vastuuseen vaaditaan tavarankuljettajaa.
 
Lait ja sopimukset määräävät tilanteet ja vastuun määrän kuljetuksia hoitavien yritysten vastuusta kuljetettavasta tavarasta. Rahdinkuljettajayritys voi kuitenkin joutua korvaamaan kuljetusvahingon, vaikka ei itse aiheuta vahinkoa. Siksi myös ilman omaa kuljetuskalustoa toimiva kuljetuksen välittäjä, huolintaliike tai kuorma-autokeskus tarvitsee turvakseen tiekuljetusvakuutuksen.
 
Rahdinkuljettajan maksimivastuu on kansainvälisissä kuljetuksissa CMR-yleissopimukseen mukaisesti 8,33 SDR/kg (noin 9,25 euroa) ja kotimaisissa kuljetuksissa tiekuljetussopimuslain mukaisesti 20 euroa kilolta.
 
Tavaran omistajan ottama kuljetusvakuutus ja tiekuljetusvakuutus eivät ole päällekkäisiä vakuutuksia. Rahdinkuljettajan vastuu on siis aina rajattu ja voi käydä niinkin, ettei tavaran omistaja saa korvausta vahingosta tai korvausta maksetaan vain osa vahingon arvosta.
 

Tätä itärekkaa kohtasi onnettomuus, kun huonon sidonnan takia kuorma lähti liikkeelle.

TAAKKAVAKUUTUS
Taakkavakuutusta saatetaan tarvita, jos autossa on nosturi ja tehdään paljon nostotöitä. Sillä turvataan esimerkiksi huonon sitomisen takia nostettavalle tavaralle aiheutuneita vahinkoja sekä vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksia.
 
Korvauksen enimmäismäärä määräytyy suurimman yhdellä kertaa nostettavan taakan arvon mukaan.
 
VAKUUTUKSEN HINTA
Vakuutuksen hinnoittelun lähtökohtia ovat yrityksen koko ja toimiala. Mitä isompi yritys, sitä enemmän vakuutettavaa ja sitä isommat riskit.
 
Isommalla omavastuulla vakuutushintoja saadaan luonnollisesti pienennettyä, mutta toisessa vaakakupissa on sitten oman riskien kantovastuun kasvaminen. Tätä pystyy kantamaan enemmän isompi yritys.
 
Riskiä vähentävällä ennakoivalla vahingontorjunnalla ja työturvallisuuden parantamisella on myös alentava vaikutus vakuutusmaksuihin. Tämä ei välttämättä näy heti, mutta pitemmällä aikavälillä, kun vahinkotapahtumat vähenevät. Vakuutusyhtiön korvaamat vahinkotapahtumat vähenevät myös, jos vakuutukseen valitaan isompi omavastuu ja silläkin vaikutetaan pitemmällä ajanjaksolla vakuutuksen hintaan.
 
Vakuutusyhtiöillä on tarjolla valmiita yhdistelmävakuutuksia. Esimerkiksi Pohjolalla on ammattiliikenteen yritysykkönen, jossa yhteen vakuutukseen on paketoitu kaikki kuljetusyrityksen vakuutukset. Pakettiratkaisu saattaa olla monessa tapauksessa edullisempaa kuin yksittäisten vakuutusten otto.
 
Säännöllisin väliajoin kannattaa kartoittaa ammattilaisen toimesta yrityksen riskit ja kilpailuttaa vakuutukset, etenkin jos yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia.
 
RISKIENHALLINTA
Riskienhallinnan tarkoituksena on minimoida tietyn kohteen tai toiminnon riskit ja niiden vaikutukset. Riskienhallinta lähtee liikkeelle yritystoimintaan liittyvien riskien tunnistamisesta. Riskit arvioidaan, sovitaan toimenpiteistä ja seurannasta. Ammattimaisesti toimiva vakuuttaja auttaa prosessissa – löytyyhän vakuutusyhtiöistä kokemusta pitkältä ajalta.
 
Toinen näkökulma liittyy toimintaympäristön muutokseen ja uusiin riskeihin. Vakuutusyhtiöt ovat hyvin ajan hermolla myös uusimmista asiakkaan toimintaa uhkaavista riskeistä.
 
Esimerkkinä uusista riskeistä ovat kyberriskit. Entistä digitaalisemmassa maailmassa tietoturvauhat koskettavat tavalla tai toisella meitä kaikkia. Kybervakuutus on tarkoitettu kaikille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka hyödyntävät tietotekniikkaa tai joilla on sähköisessä muodossa olevia henkilö- tai asiakastietoja.

MIKSI KÄYTTÄÄ VAKUUTUSMEKLARIA?
Ajolinja kysyi vakuutusmeklarilta, Vakuutio Oy:n toimitusjohtajalta Sebastian Savolaiselta, mitä hyötyä on vakuutusmeklarin palveluista.

Miksi kuljetusyrittäjän kannattaa käyttää vakuutusmeklaria sen sijaan että asioisi suoraa vakuutusyhtiön kanssa?
 
- Vakuutusmeklari on vakuutusyhtiöistä riippumaton asiakkaan edunvalvoja toisin kuin vakuutusyhtiöiden oma myyntihenkilökunta, joka toimii vakuutusyhtiön lukuun. Meklarin avulla yritys säästää rahaa ja pääsee parempaan neuvotteluasemaan vakuutusyhtiöiden kanssa. Vakuutusmeklari auttaa asiakasta hankkimaan juuri tarpeiden mukaisen vakuutusturvan parhaalla hinnalla sekä pitää huolen, että yritys saa vakuutusehtojen mukaiset oikeat korvaukset.
 
Millaisia palveluja vakuutusmeklari tarjoaa kuljetusyrittäjälle?
 
- Vakuutusmeklari auttaa kuljetusyrittäjiä vakuutettavien riskien kartoituksessa, vakuutusten kilpailutuksessa sekä muissa vakuutus- ja vahinkoasioissa jatkuvana palveluna. Riskikartoituksen aikana vakuutusmeklari pureutuu kuljetusyrityksen liiketoimintaan aina sopimusvastuita myöten ja räätälöi juuri yrityksen tarpeiden mukaiset vakuutukset. Vakuutusmeklari kilpailuttaa vakuutukset asiakkaan puolesta ja tekee selkeän tarjousvertailun turva- ja maksuerot huomioiden, jolloin kuljetusyrittäjän rooliksi jää ainoastaan haluamansa vakuutusyhtiön tai -yhtiöiden valinta.
 
- Yrityksellä on mahdollisuus myös valita kokonaisvaltaisempi vakuutus- ja vahinkopalvelu. Tällöin vakuutusmeklari korvaa vakuutusyhtiön yhteyshenkilön ja kaikki vakuutuksiin liittyvä asiointi tapahtuu vakuutusmeklarin kautta. Palveluun kuuluu myös vahinkoilmoitusten teko yrittäjän puolesta sekä yrittäjän edustaminen mahdollisissa riitatilanteissa. Vakuutusmeklari pitää myös huolen, että vakuutusturva pysyy ajantasaisena sekä kilpailuttaa vakuutukset säännöllisesti.
 
Miten prosessi etenee, kun kuljetusyrittäjä haluaa käyttää vakuutusmeklarin palveluita?
 
- Prosessi alkaa asiakkaan tilanteenkartoituksella. Tämän jälkeen laaditaan valtakirja, jolla vakuutusmeklari hakee tiedot kuljetusyrityksen vakuutuksista ja vahingoista suoraan vakuutusyhtiöistä. Tämän perusteella vakuutusmeklari antaa alustavan arvion vakuutusten sopivuudesta ja maksutasosta veloituksetta ja ilman sitoumuksia.
 
- Seuraavaksi vakuutusmeklari kartoittaa tarkemmin yrityksen vakuutustarpeet ja suunnittelee yritykselle räätälöidyn vakuutuskokonaisuuden, joka kilpailutetaan kaikilla kotimaisilla sekä valituilla ulkomaalaisilla vakuutusyhtiöillä. Uusien vakuutuksien voimaan saattamisen jälkeen yritys tyypillisesti jatkaa vakuutusmeklarin asiakkaana, jolloin vakuutusmeklari korvaa vakuutusyhtiön yhteyshenkilön. Näin sama yhteyshenkilö säilyy, vaikka vakuutusyhtiö vaihtuisi tulevaisuudessa.
 
Jos auto rikkoutuu ja korjaus pitkittyy esimerkiksi varaosan odotuksen takia, onko riskiä mahdollista vakuuttaa, koska ajot jäävät ajamatta ja tuotot saamatta?
 
- Tällainen riski on mahdollista vakuuttaa laajentamalla kaskovakuutus kattamaan myös niin sanottu keskeytysturva. Keskeytysturva korvaa esimerkiksi 300 euroa päivältä siltä ajalta, kun auto ei ole ajokunnossa johtuen korvattavasta kaskovahingosta.
 
- Yritys voi käyttää vakuutuskorvauksen miten parhaaksi näkee. Päiväkorvauksen voi mitoittaa esimerkiksi sijaisajoneuvon vuokrakulujen mukaan tai menetetyn liikevaihdon mukaan.
 
- Suosittelemme lähtökohtaisesti keskeytysturvaa kriittisimmille ajoneuvoille silloin, kun keskeytysturvalla vakuutettavien ajoneuvojen määrä on alle kymmenen. Tämän yli mentäessä riskin vakuuttaminen ei usein ole kannattavaa.
 
Mitä Vakuution vakuutusmeklarin palvelut maksavat?
 
- Palkkio sovitaan joko osuutena toteutuneista säästöistä tai kiinteänä palkkiona asiakkaan toiveiden mukaan. Kiinteä palkkio on tyypillisesti 5 - 10 % yrityksen vakuutusmaksuista.
 
Miten kuljetusyrittäjä voi säästää rahaa vakuutuksissaan?
 
- Ylivakuuttamisen sekä päällekkäisen vakuutusturvan karsimisella, vakuutusten kilpailuttamisella, sekä vakuutusyhtiön myöntämällä meklarialennuksella, joka on yleensä 5-15% vakuutusmaksuista.

Teksti: Ari Jääskeläinen, kuvat: Ajolinjan arkisto

TILAA AJOLINJA!

 

Lisää kommentti

Pysy otsikon asiassa
ÄLÄ HUUDA! eli käytä isoja kirjaimia
Noudata Suomen lakia ja hyviä tapoja
Jokainen vastaa itse kirjoituksestaan, myös lain edessä


Turvakoodi
Päivitä

Lue uusimmasta numerosta

MONTA TUKIJALKAA
Kuljetusyrittäjä Asko Viitasaloa hirvittää kuljetusyrityksen kulurakenne, joka on karannut muutamassa vuodessa järkyttävästi.

V-M RAJA-AHO KY
Yli 70 vuotta ovat Raja-ahot olleet tien päällä. Nyt kuljetetaan alumiinia ja kalusto on sen mukaista.

Pääkirjoitukseen
Tilaa lehtiYhteistyössä


[ 13.06.2024 01:42 ]
feed-image Feed Entries

Mainospalkki